בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

מעמד הקב"טים - להצעת מחליטים

דף הבית >> מעמד הקב"ט >> מעמד הקב"טים - להצעת מחליטים
מעמד הקב''ט – הצעת מחליטים לאישור הממשלה
בימים אלה מביא המשרד להגנת העורף לאישורו של ראש הממשלה הצעת מחליטים בעניין מעמד הממונה על הבטחון והחירום [קב''ט] ברשות.
 
בהצעת המחליטים יעוגן סטטוטורית מעמדו של ממונה הבטחון,  לפי העקרונות –
* ממונה הבטחון יהיה כפוף ישירות לראש הרשות / מנכ''ל.
* הממונה יעסוק בתחומים – חירום, בטחון, אבטחת מוסדות חינוך.
* את כישורי התפקיד וההכשרה של ממונה הבטחון יקבע משרד הפנים.
 
משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הפנים – יקבעו את המקורות התקציביים לצורך מימון ההחלטה הנ''ל.  
 
משרד הפנים יפעל להשלמת הקמת אגפי חירום בכל הרשויות. 
 
 1.  סמכות ואחריות בין משרדי הממשלה הרלוונטיים
 
1.1. אחריות משרד הפנים
בהתאם לסעיף 248א לפקודת העיריות [נוסח חדש] – הרשות אחראית על ''עשיית כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו באותו הזמן.''
1.2. אחריות משרד הבטחון והמשרד להגנת העורף:
בהתאם להחלטת הממשלה 1577 [15.4.2007] שר הבטחון נושא באחריות הכוללת לטיפול בעורף במצבי חירום. 
בהתאם להחלטת ממשלה ב/43 [19.12.2007] רשות חירום לאומית [רח''ל] אחראית על תיאום בין משרדי ממשלה וגופים אחרים בנושא פעילות במצבי חירום שונים. לאחר שהוקם המשרד להגנת העורף והועבר שטח הפעולה של רח''ל למשרד להגנת העורף [החלטת ממשלה 3048 21.3.2011] – נדרש להגדיר מחדש את תחומי הסמכות והאחריות להיערכות ומוכנות הרשויות לחירום ולבטחון.
 
המצב המשפטי הקיים במישורי האחריות של הגורמים הרלוונטיים בתחום החירום יימשך כפי שהיה:
* האחריות על הטיפול בבטחון השוטף – המשרד לבטחון פנים – באמצעות משטרת ישראל – נושא באחריות הרשויות המקומיות בתחום הבטחון השוטף; ועל אירועים שנכללים בהגדרת ''אירוע אסון המוני'', למשל, אירועי טבע, שריפות וכו' [פקודת המשטרה נוסח חדש 1971].
משטרת ישראל מעורבת בניהול אירועים המוניים ברשויות; שמירת הסדר הציבורי; אבטחת נבחרי ציבור; וכו'.
הבהרה: האחריות על ההנחיה המקצועית לטיפול בבטחון השוטף ברשויות נשארת בידי המשרד לבטחון פנים.
* האחריות על אבטחה ובטחון מוסדות חינוך – נשארת בידי משרד החינוך, בהכוונה מקצועית של משטרת ישראל, פיקוד העורף, המשרד להגנת העורף.
האחריות לאבטחת מוסדות חינוך נשארת בידי משטרת ישראל.
משרד החינוך נושא באחריות לאבטחה ולבטיחות במוסדות חינוך ברשויות.
 
 1. מעמד משפטי
 
יש לעגן באופן סטטוטורי את הסמכות והאחריות של הרשויות על היערכות ומוכנות לחירום ובטחון; ולחזק את מעמדו של הממונה על החירום והבטחון; ולהבטיח שההנחיות של הגופים האחראים מתבצעות ככתבן וכלשונן.
ראוי הוא שיחוקק חוק להסדרת החירום והבטחון ברשויות, חוק שיכלול את מעמדו המשפטי, אחריותו, תפקידיו, הכשרתו, תנאי העסקתו – של ממונה הבטחון; בדומה לחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים התשנ''ח 1998. 
 
 1. הגדרת מבנה ארגוני, תפקידים, כפיפות, יעדי עבודה, תנאי שירות
 
 1. משרה חלקית - ברשויות רבות תפקיד הממונה על הבטחון הוא במשרה חלקית.
 2. הכפיפות הארגונית של ממונה הבטחון – שונה מרשות מקומית אחת לשנייה. ההצעה היא שהכפיפות בכל הרשויות תהיה לראש הרשות ו / או למנכ''ל.
 3. צורך מערכתי בממונה על שירותי בטחון וחירום – יש צורך בהשלמת פערי כוח אדם בנושא הבטחון והחירום ברשויות; השלמת פערי איוש; יש צורך בבחינה מחודשת של התקינה והמבנה הארגוני [אגפי / מחלקתי] בנושא הבטחון והחירום ברשויות;
 4. צורך בתקן מסודר לצורך פיקוח על החירום.
 5. שימוש בשם ''קב''ט'': נדרשת אחידות בהגדרה; כמו כן נדרשת הטמעת הגדרת התפקיד בכל המסמכים והנהלים של משרדי הממשלה והרשויות הרלוונטיים.
 
 1. קביעת קריטריונים למועמדים וקביעת מסלולי הכשרה
 
משרד הפנים מתבקש  לרענן את הקריטריונים לקליטת מועמדים בתחום החירום והבטחון; להגדיר מסלולי הכשרה מתאימים – בתיאום בין משרדי הממשלה, תוך הגדרת האחריות של המשרד הממשלתי הרלוונטי.
 
 1. משמעויות תקציביות
 
יש לקבוע מקורות תקציביים לחירום, בטחון ומוסדות חינוך.
 
 1. הקמת אגפי חירום בשלטון המקומי
 
החלטת ועדת שרים לענייני בטחון מס' ב/53 [17.11.2010] מטילה על משרד הפנים לסיים את תקנון אגפי החירום בשלטון המקומי / מועצות אזוריות. יש לפעול ליישום החלטה זו.  
 
.....................................................................
 
בטאון הבטחון / הד המתמיד 20.2.2013
 
 
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים